Електронна книга в PDF

По Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ се финансират веднъж годишно подготовката до етап „електронна книга в PDF“ или превод на чужд език и подготовка до етап „електронна книга в PDF“ на литературни или научни творби

Извън срок за кандидатстване

Компонент 4 Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания

По компонента се подкрепят творби в област: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (вече издавани творби, важни за Пловдив).

Компонент 4 "Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания" Съкратен регламент

За пълните и подробни условия изтеглете 

Наредба регламентираща програмата

Срок за кандидатстване по компонента

Документи за финансиране се приемат веднъж годишно – от 15 юни до 15 юли на всяка календарна година.


Кой има право да кандидатства

 • български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени;
 • юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган;
 • български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Размер на финансиране

 • Подготовка на стихосбирка на български език до етап „електронна книга в PDF“ – до 1500 лв.
 • Подготовка на белетристична творба на български език до етап „електронна книга в PDF“ - до 5000лв.
 • Превод на чужд език и подготовка до етап „електронна книга в PDF“ на стихосбирка - до 5000 лв.
 • Превод на чужд език и подготовка до етап „електронна книга в PDF“ на белетристична творба – до 10000 лв.

Критерии за оценка на постъпили предложения за подготовка на поетични или белетристични творби на български език до етап „електронна книга в PDF“:

 1. Произведението да е с високо художествено и/или научно съдържание;
 2. Произведението да има значение за развитието на културния живот на града, опазване на културно-историческото наследство и запазване на историческата памет.
 3. Устойчивост на проекта.

Критерии за оценка на постъпили предложения за превод на чужд език на поетични и белетристични творби и подготовка им до етап „електронна книга в PDF“:

 1. Произведението да е с високо художествено и/или научно съдържание;
 2. Произведението да допринася за популяризирането на Пловдив като привлекателна дестинация за туризъм.
 3. Устойчивост на проекта.

Документи и приложения за кандидастване по Компонент 4 - „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ 

Приложение №4 Бюджет.xlsm (Формуляр за бюджет по компонент 4 "Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания")
Приложение № 4.docx (Апликационна  форма)
Приложение № 5.docx (Декларация за участие в конкурсна процедура)
Приложение № 6.docx (Декларация относно обстоятелства по чл. 11, чл. 19, чл. 26 и чл. 33)
Приложение № 13.docx (Декларация относно приложимост режима на държавни или минимални помощи)
Приложение № 14.docx (Декларация за съгласие на субекта на данните)
Приложение № 14А.docx (Декларация за съгласие на субекта на данните)
Приложение 13-5.4. Прогнозни приходи.xlsx
Изтеглете всички документи.

Документи за отчитане на финансирани проекти по К4

Важно за кандидастване през платформата

Всички подадени документи през платформата следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице. 

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about