Значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата

Компонентът обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и други еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив, предназначени са за местното население и допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаване на Пловдив като културна столица и творчески град.

Извън срок за кандидатстване

Компонент 1Фестивали и значими събития

Подкрепените събития се индивидуализират в Календара на културните събития на Община Пловдив.

Компонент 1 "Фестивали и значими събития" Съкратен регламент

За пълните и подробни условия изтеглете 

Наредба регламентираща програмата

Срок за кандидатстване по компонента

Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща годината на реализирането на проектите.


Кой има право да кандидатства

 • български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени;
 • юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган;
 • български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Критерии за оценка на постъпилите предложения

 1. Качество на предложения проект - оригинална творческа концепция и възможности за реализирането ѝ;
 2. Художествена стойност на проектното предложение; 
 3. Значимост на предложението за местната общност;
 4. Иновативност и развиване на нови пространства за култура;
 5. Възможности за мобилизиране на гражданско участие, привличане на нови публики, достъпност на групи хора в неравностойно положение; 
 6. Реалистичност на проекта – разчетени дейности, участници, изпълнители;
 7. Устойчивост на проекта и възможности за доразвиване и мултиплициране на събитието;
 8. Комуникационен план, реклама и ПР обхват;
 9. Реалистичност на бюджета и разумно и ефикасно разходване на средствата.

Документи и приложения за кандидастване по Компонент 1 - Фестивали и значими събития

Приложение №1-Бюджет.xlsm (Формуляр за бюджет по компонент 1 "Фестивали и значими събития")
Приложение № 1.docx (Апликационна  форма)
Приложение № 5.docx (Декларация за участие в конкурсна процедура)
Приложение № 6.docx (Декларация относно обстоятелства по чл. 11, чл. 19, чл. 26 и чл. 33)
Приложение № 13.docx (Декларация относно приложимост режима на държавни или минимални помощи)
Приложение № 14.docx (Декларация за съгласие на субекта на данните)
Приложение 13-5.4. Прогнозни приходи.xlsx
Изтеглете всички документи.

Важно за кандидастване през платформата

Всички подадени документи през платформата следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице. 

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about