Подкрепя целогодишно реализирането на различни дейности в сферата на културата

Компонентът подкрепя целогодишно реализирането на различни дейности в сферата на културата: инициативи на творчески формации и артисти, включително любителски и непрофесионални в различните жанрове на изкуството, реализирането на културни инициативи в районите на града, събития, свързани с обучение на деца по изкуства, привличането на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града.

Компонент 3Гражданска активност

Подкрепя целогодишно реализирането на различни дейности в сферата на културата: инициативи на творчески формации и артисти, включително любителски и непрофесионални, в различните жанрове на изкуството, реализирането на културни инициативи в районите на града, събития, свързани с обучение на деца по изкуства, привличането на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и народното творчество, както и създаване на нови форми и жанрове за привличане на различни публики и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив с активното участие на местната общественост и са предназначени за местното население. 

Компонент 3 "Гражданска активност" Съкратен регламент

За пълните и подробни условия изтеглете 

Наредба регламентираща програмата

Срок за кандидатстване по компонента

По Компонент 3 „Гражданска активност“ документи се приемат целогодишно и се финансират проекти и инициативи, които се реализират на територията на Община Пловдив, в периода от февруари до 15 декември на всяка календарна година.


Кой има право да кандидатства

  • български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени;
  • юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган;
  • български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Размер на финансиране

Максималният размер на финансиране за проект е до 5000лв.


Критерии за оценка на постъпилите предложения

  1. Активно ангажиране в културния живот на Пловдив на гражданите и общността, развитие на нови пространства за култура и децентрализация на културните процеси;
  2. Привлечени преки участници в реализацията на проекта - различни възрастови групи и групи хора в неравностойно положение; формиране на нови публики; 
  3. Артистичен резултат и качество на художествения продукт;
  4. Многократност на събитието – поредица от дейности, в които активно участват гражданите на Пловдив; 
  5. Стимулиране и развиване на таланта и творческия капацитет;
  6. Реалистичност на проекта – разчетени дейности, участници, изпълнители; 
  7. Реалистичност на бюджета и разумно и ефикасно разходване на средствата; 

Документи и приложения за кандидастване по Компонент 3 - „Гражданска активност“ 

Приложение №3-Бюджет.xlsm (Формуляр за бюджет по компонент 3 "Гражданска Активност")
Приложение № 3.docx (Апликационна  форма)
Приложение № 5.docx (Декларация за участие в конкурсна процедура)
Приложение № 6.docx (Декларация относно обстоятелства по чл. 11, чл. 19, чл. 26 и чл. 33)
Приложение № 13.docx (Декларация относно приложимост режима на държавни или минимални помощи)
Приложение № 14.docx (Декларация за съгласие на субекта на данните)
Приложение 13-5.4. Прогнозни приходи.xlsx
Изтеглете всички документи за кандидатстване


Документи за отчитане на финансирани проекти по Компонент 3 - "Гражданска активност"

Важно за кандидастване през платформата

Всички подадени документи през платформата следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице. 

Актуално за компонента
Резултати от проведена сесия по Компонент 3 „Гражданска активност“ – юни 2024 г. 01.07.2024

Комисия, назначена със Заповед №24ОА-1456/13.06.2024 г. на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 4 броя Заявления по Компонент 3 „Гражданска активност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 3 „Гражданска активност“ – май 2024 г. 22.05.2024

Комисията, назначена със Заповед №23ОА-2703/17.10.2023 г. на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени 15 броя Заявления по Компонент 3 „Гражданска активност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 3 „Гражданска активност“ – април 2024 г. 01.04.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2703/17.10.2023 г. на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 16 броя Заявления по Компонент 3 „Гражданска активност“

Резултати от проведена сесия по Компонент 3 „Гражданска активност“ – февруари 2024 г. 12.02.2024

Комисия, назначена със Заповед №23ОА-2703/17.10.2023 г. на Кмета на Община Пловдив, разгледа и оцени постъпили 10 броя Заявления по Компонент 3 „Гражданска активност“

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about