Програма "Култура" Често задавани въпроси

Основни етапи и стъпки при регистрация в платформата, кандидатстване за финансиране с проектно предложение, администриране и отчитане на финансиран проект.

Ако не намерите отговори на вашите въпроси по-долу, може да се свържите с нас. Адресите ни ще намерите на страницата "Контакти" на платформата.

Какви са целите на програмата?

Част от целите са опазване на културното наследство и памет, обогатяване на духовната идентичност, развитие на творческия потенциал и капацитети, подобряване на достъпа до култура на жителите на общината, насърчаване на обмени и партньорства на местно, национално и световно ниво, създаване конкурентноспособни културни продукти, развитие на изкуството, творческите и културни индустрии и културния туризъм, популяризиране на българската култура по света.

Как се оценяват проектните предложения?

Оценката и класирането на кандидатстващите за финансиране по четирите Компонента се извършва от комисии, назначени със заповед на кмета на Община Пловдив. Проекти по Компонент 1 и Компонент 4 се оценяват от две комисии – „Комисия по допустимост“ и „Комисия по оценка на проекти“. 

Кой има право да кандидатства ?

1. Български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени;
2. Юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган;
3. Български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Може ли да се ползва платформата без квалифициран електронен подпис (КЕП) ?

Кандидатстването през платформата изисква квалифициран електронен подпис (КЕП).

Какво е финансирането по Програмата?

Програмата се финансира със средства в размер на 55 % от размера на средствата, заложени в Календара на културните събития на Община Пловдив през предходната година.

Подлежат ли на контрол журиращите комисии? 

Контрол върху дейността на комисиите се осъществява от Кмета на Община Пловдив.

Може ли при подаване на документите по даден проект да се добавят и допълнителни такива? 

По преценка на кандидатстващите за финансиране, могат да бъдат представени допълнителни материали за дейността им, декларации за партньорство, подкрепителни писма, отзиви в медиите, рекламни материали и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по предложението. 

Кой не може да кандидатства за финансиране?

Намиращи се в ликвидация, обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, а в случай, че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Не изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по Наредба за финансиране за предходните три години.

Какви разходи са допустими по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“?

Допустимите разходи са две групи: административни разходи и разходи по проектни дейности. 

Колко са допустимите административни разходи по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“?

Административните разходи не следва да превишават 15 процента (15%) от преките разходи по дейности в бюджета. 

Кои  административни разходи по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се признават?

Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала, свързан с администриране на проекта, за командировки на персонала, режийни за издръжка на кандидата по време на реализация на проекта – ел. енергия, Интернет, вода, пощенски разходи и др. подобни.

Кои преки разходи по дейности по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се признават?

  • Разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя – за физически лица, наети от Изпълнителя, единствено за изпълнението на дейностите по проекта;
  • Разходи за командировки– за физически лица, наети от Изпълнителя, единствено за изпълнението на дейностите по проекта– пътни, дневни и квартирни, съгласно Наредбата за командировки в страната;
  • Разходи за закупуване на материали за нуждите на проекта;
  • Разходи за външни услуги, които включват: разходи за наеми, свързани с дейностите по проекта, аргументирани в Апликационната форма; разходи за осигуряване на публичност; разходи за други външни услуги, свързани с дейностите по проекта.

Финансират ли се непредвидени разходи?

Всички непредвидени разходи над одобрените по бюджета на конкретния проект, се финансират със средства от собственото финансиране.

Какви разходи се покриват по Компонент 2 „Мобилност“?

  • По Компонент 2 се финансират само разходи за транспорт: автомобилен, въздушен, морски, железопътен. 
  • Пътуванията могат да бъдат реализирани с обществен, личен транспорт и от лицензиран превозвач;
  • При ползване на собствен транспорт, разходите за гориво се изчисляват на база вида МПС и се изплащат средства, равни на разходваното гориво, определено от производителя при икономичен режим на движение. 

Колко често може да се кандидатства и съответно реализира проект по Компонент 3 „Гражданска активност“?

Един кандидат може да получи финансиране за реализиране на проект по Компонент 3,  в рамките на една календарна година. Проектът следва да се реализира на територията на Община Пловдив. Неодобрени проекти не се разглеждат повторно.

Колко често може да се кандидатства и съответно реализира проект по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“?

По Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ се финансира подготовка до етап „електронна книга в PDF" веднъж годишно. 

Какъв тип произведения се финансират по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“?

Художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (вече издавани творби, важни за Пловдив).

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about