Компонент 1Фестивали и значими събития

Компонента обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата...

Компонент 2Мобилност

Подкрепя участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития...

Компонент 3Гражданска активност

Подкрепя целогодишно реализирането на различни дейности в сферата на културата...

Компонент 4Произведения на пловдивски писатели

подкрепя подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на произведения на пловдивски писатели...

Община Пловдив - отдел „Култура, археология и културно наследство“Програма „КУЛТУРА“

Програми за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив. 

Програма „Култура“Същност и цели на програмата

Основна цел на програмата е опазването на културното наследство и памет, обогатяване на културната идентичност, развитие на творческия потенциал и капацитети, подобряване на достъпа до култура на жителите на общината, насърчаване на обмени и партньорства на местно, национално и световно ниво, създаване конкурентоспособни културни продукти, развитие на изкуството, творческите и културни индустрии и културния туризъм, популяризиране на българската култура по света.

Програмата има за задача да подбере на конкурсен принцип проекти, с които се стимулира многообразието на културния живот в Пловдив и активното участие на гражданите в изпълнението на общинската политика в сферата на културата при спазване на принципите на равнопоставеност, максимална ефективност, публичност и контрол при разпределение на финансовите средства за култура на Община Пловдив.

Период на кандидатстване

Финансират се проекти и дейности по четирите компонента, чиято реализация се осъществява в периода от февруари до 15 декември на всяка календарна година. За конкретните периоди на кандидастване вижте страниците на отделните компоненти.

Основни условия

По четирите компонента се подкрепят събития, при реализацията на които не се извършва икономическа дейност. В случаите на частични дейности с икономически характер, приходите от тях не трябва да надвишават 20% от общите разходи за реализирането на проекта, а средствата получени от тях, следва да се разходват изцяло само за дейности, разписани в бюджета на проекта и предвидени като част от собственото финансиране. Получателите на финансиране водят разделно счетоводство и представят отчет на приходите и разходите за реализация на проекта (аналитично) след приключването му. 

По четирите компонента се подкрепят събития, при реализацията на които не се извършва икономическа дейност. В случаите на частични дейности с икономически характер, приходите от тях не трябва да надвишават 20% от общите разходи за реализирането на проекта, а средствата получени от тях, следва да се разходват изцяло само за дейности, разписани в бюджета на проекта и предвидени като част от собственото финансиране. Получателите на финансиране водят разделно счетоводство и представят отчет на приходите и разходите за реализация на проекта (аналитично) след приключването му. 

За пълните и подробни условия изтеглете 

Наредба регламентираща програмата  

Кой има право да кандидатства:

  1. Български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.
  2. Юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган.
  3. Български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Addverising mesage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

See more about